ترانس ایزوله

ترانس ایزوله دارای چه مشخصاتی است؟ در حال حاضر ترانسهای ایزوله به صو…