یک سیستم برق مطمئن همواره مورد نیاز بسیاری از ارگان ها بوده است. روی آوردن به یو پی اس و استفاده از آن می تواند قدم موثری برای داشتن برق ذخیره باشد. اما نکته ی مهم و اساسی در زمنیه ی پو پی اس ها این است که نمی شود بطور کامل به آن ها اطمینان نمود تا در شرایط ضروری و نبود برق بتواند نیازهای مارا برطرف نمایند. خرابی هایی که ممکن است در یو پی اس اتفاق بیفتد و سبب بروز اختلال در برق شود. حل این مشکل با یافتن جایگزینی برای یو پی اس قابل حل خواهد بود.تعمیر یو پی اس

در نتیجه با اضافه کردن یـک یـا چنـد UPS دیگـر بـه سیسـتم،پیوستگی برق مورد نیاز حتی در هنگام خرابی یک UPS تضـمین
گرد

ردوندانسی بصورت عبارتX+Nنمایش داده مـی شـود که در آن N حداقل تعداد دستگاههاي مورد نیاز جهت تأمین انرژي
برق می باشد و X تعداد دستگاهی که اضافه تر در نظر گرفته شـده است.
درگذشته با توجه به تکنولوژي آن زمان، ردوندانسـی بصورت Standby/Hot یا Cascade طراحی می شـد کـه ایراد آنها عدم توانایی ارائه کلّ توان UPS ها به بـار وهمچنین وابستگی UPSها به یکدیگر بود.در مقابل سیستمهاي جدید با توجه به رشد تکنولوژي در قطعات نیمـه هادي و امکان استفاده از کنترلرهاي فوق سریع ، جهت ردوندانسیاز روش Share Load Parallel  تقسیم بار موازي)استفاده می شود که در این روش بین یو پی اس ها که بصورت پارالـل بـا به هم وصل شده اند بطور مساوي تقسیم می شود. نحوه ی کار به این صورت است که و به محض خرابی یو پی اس به سرعت بار مربوطه به UPS یا UPSهاي دیگـر انتقـال می یابد در این روش امکان استفاده از کل مجموع تـوان UPSهـامیسر می باشد.

  علت روشن نشدن یو پی اس

اگـــر در UPS هـــایی بـــایکدیگر پارالل شده اند قسـمتهاي مشـترکی مثـل کنتـرل مرکـزي Box Control ،باي پس مشترك، شارژر مشترك، و … وجودداشته باشند، سیستم بصورت CPA کار کرده و ردوندانسی کامل درمجموعه وجود نخواهد داشت و با خرابی هـر یـک از مـوارد مـذکورعملکرد کلّ سیستم مختل خواهد شد.در مقابـــل ایـــن ســـاختار، طراحـــی دیگـــري بـــه نـــامDecentralized Parallel Architecture DPA وجود دارد.

به شکل هاي زیر توجه نمایید. در اشکال زیر UPSهـابصورت پارال با یکدیگر کار می کنند اگر کنترل مرکزي ،UPS Master و یا Bypass Commonمختل شود ببیننـد بـاتوجه به نبود ردوندانسی براي آنها، کلّ سیستم از کار خواهد افتاد.

ساختار DPA به چه صورت است؟

در ساختار DPA به ازاي تمامی المانهاي موجود در سیستم، ردوندانسیدیده شده است و به ازاي خرابی در هر یکی از بلوکهـاي سیسـتم حتمـاًیک یا چند بلوك مشابه دیگري وجود خواهد داشت.

در اکثر UPSهاي پیشرفته و امروزي بلوکهاي زیر وجود دارند:

  1. اینورتر
  2. رکتیفایر
  3. PFC
  4. شارژر
  5. کنترل
  6. نمایشگر
  7. بـاي پـس فیلترهـايورودي و خروجی
  8. بوستر و پورت هاي ارتباطی

در صورتیکه در یک سیستم UPS با قابلیت ردوندانسی بـه ازاي همـه موارد فوق ردوندانسی لحاظ شده باشد به آن DPA گفته می شود. البته باید بدین مسأله توجـه داشـت کـه طراحـی DPA در ساختار UPS باعث گـران تـر شـدن آن مـی شـود و ایـن مسـأله ایسـت کـه کارشناسان در هنگام انتخـاب سیسـتم بـراي داشـتن بـالاترین ضـریب اطمینان از عملکرد سیستم باید در نظر بگیرند.

 

 

 

مطالب بیشتر:
آموزش عیب یابی یو پی اس
یو پی اس دست دوم
عمر مفید یو پی اس و تعیین زمان خرابی آن
سوالات متداول تعمیر یو پی اس

  عمق دشارژ باتری چیست؟

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!