محاسبه ی توان

ضریب توان:در یک مدار نسبت توان حقیقی به توان راکتیو با نام ضریب ت…