• محاسبه ی توان

    ضریب توان:در یک مدار نسبت توان حقیقی به توان راکتیو با نام ضریب توان شناخته می شود و برابر نسبت وات به ولت آمپر است. Pf=watt/VA ضریب توان را می توان با محاسبه کسینوس زاویه اختلاف فاز بین شکل موج های ولتاژ و جریان بدست آورد. برای مثال اگر توان ظاهری ما  3000VAباشد و اختلاف […]

    ادامه مطلب