محاسبه ی توان

ضریب توان:در یک مدار نسبت توان حقیقی به توان راکتیو با نام ضریب توان شناخته می شود و برابر نسبت وات به ولت آمپر است.

Pf=watt/VA

ضریب توان را می توان با محاسبه کسینوس زاویه اختلاف فاز بین شکل موج های ولتاژ و جریان بدست آورد.

برای مثال اگر توان ظاهری ما  3000VAباشد و اختلاف فاز بین شکل موج های ولتاژ و جریان باشد آنگاه توان مصرفی ما برابر با:

W=VA*COS 36=3000*0.8=2400w

واضح است اگر دو بار دارای وات یکسان ولی ضریب توان های متفاوت باشند و هر دو به یک منبع متصل شوند ،باری که ضریب توان بزرگتر دارد جریان کمتری از متبع خواهد کشید.

یک یو پی اس به وسیله محدوده توان خروجی خود VA(KVA)شناخته می شود.اگر ضریب توان خروجی یو پی اس مشخص نشده باشد،معمولا آن را با0.8فرض می کنند.

به عنوان مثال:

اگر توان یک یوپی اس 10KVAباشد با ضریب توان 0.8میزان حداکثر  باری که می توان بر حسب وات به یو پی اس متصل کرد چقدر می باشد؟

W=10000*0.8=80000w

وقتی بار ها بزرگ یا شدیدا راکتیو باشند،تنظیم هایی برای بهبود وضعیت توان کلی و نزدیک کردن آن به یک ،بکار گرفته می شوند.این کار را تصحیح ضریب توان می گویند و عموما با موازی کردن یک بار خازنی با بار اصلی انجام می گیرد تا راکتانس کلی مدار کاهش یابد.

یک مثال عملی فرض کنیم بارهای مصرفی ما شامل موارد زیر باشد.

4عدد کامپیوتر-یک دوربین 8کاناله-3عدد لامپ 200 وات چه یو پی اس ای با ضریب توان 0.9 برای این بار مصرفی مناسب است؟

(هر کامپوتر با مانیتور 250وات در نظر گرفته شود.هر دوربین45وات)

پاسخ:

Total load: (4*250)+(3*200)+(8*45)=1980w

اگر یوپی اس پیشنهادی ما 2kvaباشد انگاه

Watt=2000*0.9=1800w

  مشاهده میکنید که حداکثر باری که یو پی اس 2000ولت آمپر میتواند تحمل کند 1800wاست که بار مصرفی بیشتر از این مقدار می باشد.

لذا باید یو پی اس توان بالاتری را انتخاب کرد.برای این بار مصرفی،یو پی اس 3kva نیاز است

مطلب بیشتر:

تعمیر یو پی اس