شناخت اجزای یو پی اس و عیب یابی

تعمیر مدار و عیب یابی برد الکترونیکی یو پی اس:

قطعات الکتریکی در همه مدارهای الکتریکی یو پی اس استفاده شده که بیشتر در برد اصلی یو پی اس،شارژر،اینورتر ،رکتیفایرو مدار فرمان وجود دارند. برای تعمیر یو پی اس شناخت اجزا تشکیل دهنده ی یو پی اس و نحوه ی عیب یابی برد و مدارهای یو پی اس در اولویت می باشند. در ادامه به بررسی جز به جز مدارهای الکترونیک و عیب یابی مدار یو پی اس می پردازیم:
تعمیرات برد یو پی اس، تعمیر مدار الکترونیکی یو پی اس،اموزش تعمیر برد یو پی اس

تعمیر برد الکترونیکی یو پی اس

باتری:

دارای ولتاژ معلوم و جریان مستقیم DCمی باشد.

عیب یابی باتری یو پی اس:

باتری های یو پی اس را باید از طریق دستگاه تست باتری آزمایش کرد. ولتاژ نشان داده شده در دستگاه باید مطابق با ولتاژ باتری شما باشد. در غیر این صورت باتری نیاز به تعمیر یا تعویض خواهد داشت. عیب یابی یو پی اس، تعمیرات یو پی اس

تعمیر یو پی اس با مشکل باتری

مقاومت در مدر یو پی اس:

مقاومت یک قطعه الکتریکی هست که باعث می شود مقاومت مسیر بالا رود. و به این دلیل اصلی مورد استفاده قرار می گیرد که جریان الکتریسیته را دریک مدار به اندازه دلخواه کاهش دهد، مقاومت ها درانواع و اندازه های گوناگونی ساخته می شوند. و به دلیل اینکه در مقابل عبورجریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهند باعث ایجاد گرما شده بنابراین بخشی از این جریان بصورت گرما تلف می شود بنابراین آنها را بر پایه میزان مقاومتشان در برابرعبور الکترونها و میزان اتلاف انرژی آنها طبقه بندی می کنند.

معمولاً مقاومت های بزرگتر، انرژی بیشتری را به صورت گرما تلف می کنند. و نوعی از مقاومت ها وجود دارند که میزان مقاومتشان را می توان با پیچاندن یک پیچ یا شستی کم یا زیاد کرد که به اینگونه مقاومتها پتانسیومتر می گویند.
برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی تست، عیب یابی و تعمیر مقاومت یو پی اس مراجعه نمایید.

مقاومت یو پی اس

خازن:

به دو صفحه رسانا که بین آنها عایق الکتریکی وجود دارد و این عایق مانع اتصال این دو صفحه رسانا به هم شود را خازن گویند. زمانیکه جریان مستقیم از یک صفحه خازن عبورکند یکی از صفحه ها دارای بارمثبت می شودودیگری بارمنفی پیدا میکند واین بار تازمانی که خازن تخلیه شود برروی صفحات باقی می ماند. و زمانیکه جریان متناوب ازخازن عبور کند در زمان نیم سیکل مثبت یکی ازصفحات دارای بارمنفی و دیگری دارای بارمثبت خواهد شد ودر نیمه بعدی سیکل موج متناوب که ولتاژ در نیم سیکل منفی میشود، خازن انرژیی ذخیره شده را آزاد میسازد ودرجهت خلاف دوره قبل، باردارخواهد شد واین عمل درهرسیکل تکرارمیشود. ازآنجا ییکه درهربار تغییر ولتاژ، علامت بارخازن تغییرمیکند،خازن دربرابرتغییرولتاژ مخالفت می کند.و اگریک موج از ترکیب مستقیم ومتناوب را ازخازن عبور دهیم،خازن درمقابل عبورجریان مستقیم مقاومت کرده و جریان متناوب را براحتی عبور می دهد. توانایی یک خازن را ظرفیت آن خازن می نامیم و واحد آن برحسب واحد فارادF اندازه گیری می شود.
خازنها درتمام مدارهای الکترونیکی و عموما با رزیستورها والقاکننده ها بکار میروند ودرسیستم های یوپی اس نیزبطور گسترده استفاده می شوند.
تعمیر مدار الکترونیکی یو پی اس، تعمیرات یمدار یو پی اس، عیب یابی مدار ups تست مدار یو پی اس، آزمایش مدار یو پی اس

 عیب یابی و تعمیر خازن مدارالکترونیکیUPS

انواع خازن

 سلف (القاء کننده):

یک القا کننده (سلف) نوعی از یک سیم پیچ است. وقتی جریانی را ازسلف عبورمی دهیم یک میدان مغناطیسی در آن سلف ایجاد می شود وسیم پیچ این انرژی مغناطیسی ایجاد شده را تازمانی که آزادشود، ذخیره میکند. در واقع سلف ،برعکس خازن عمل می کند.خازن ولتاژرا بعنوان انرژی الکتریکی ذخیره می کند و سلف، جریان را بصورت انرژی مغناطیسی ذخیره می کند. خازن دربرابر تغییرولتاژمقاومت می کند درصورتیکه سلف دربرابر تغییرجریان مقاومت می کند. خازنها مسیر جریان مستقیم(DC) را مسدود می کنند واجازه می دهند که جریان متناوب (AC)عبور کند درحالیکه سلفها برعکس عمل می کنند.

شناخت اجزای یو پی اس و عیب یابی

توانایی یک سیم پیچ “اندوکتانس” نامیده شده وبرحسب هنری H اندازه گیری می شود.
می توان دروسط سیم پیچ یک سلف هسته هوایی یا آهنی ایجاد کرد (یک ماده مغناطیسی). آهن میزان اندوکتانس را (و ازماده ای که سیم راتشکیل می دهد ونیز تعداد دورهای سیم پیچ تاثیرمی پذیرد) افزایش می دهد.هسته بعضی ازسیم پیچها مستقیم و برخی دیگر دوایر بسته مارپیچی است که هسته دوایری بازده بسیاربیشتری دارد چون میدان مغناطیسی قویتری در اطراف خود ایجاد می کند.سلفها درتمامی مدارهای الکتریکی بویژه در ترکیب با رزیستورها وخازنها بکارمی روند ودریو پی اس ها نیز بطورگسترده مورد استفاده قرار گرفته اند.

عیب یابی سلف ها نسبتا ساده است. در اصل سلف از یک سیم پیچیده شده دور یک هسته (بعضی ها هسته ندارند و هسته هوا نامیده میشوند ) که اغلب فریت می باشد ساخته شده اند .

مولتی متر آنالوگ را روی مقیاس X۱  اهم تنظیم کرده یا مولتی متر دیجیتال را روی حالت اندازه گیری مقاومت اهمی قرار داده و پراب های آزمایش را به پایه های سلف تماس دهید . اگر قرائت (O.L) باشد پس سلف قطع شده و باید تعویض شود . تعمیرکار یو پی اس ، تعمیرکار یو پی اس در تهران، تعمیرات یو پی اس در تهران

اگر سلف قطع نشده باشد میتوانید مولتی متر دیجیتال را روی مقیاس اندازه گیری اینداکتانس قرار داده یا از INDUCTANCE METER برای برسی سلف استفاده کنید (اگر این وسیله را داشته باشید) ، اندازه اینداکتانس باید در محدوده درصد خطا مجاز که روی سلف علامت گذاری شده باشد.

تعمیرات یو پی اس

ترانسفورماتور :

ترانسفورماتوردرواقع یک سلف هست که دوسیم پیچ به جای یک سیم پیچ، دراطراف آن پیچیده شده است. این دوسیم پیچ با هم تماسی نداشته و معمولا ًبه مدارهای متعددی متصل می شوند.ترانسفورماتوردرعلم الکترونیک یکی ازبرترین وسایلی است که یک ولتاژمتناوب را به ولتاژمتناوب دیگری تبدیل می کند. همانگونه دربالا توضیح دادیم زمانیکه جریان ازسیم پیچ عبورمی کند یک میدان مغناطیسی متناسب با تعداد سیم پیچها دراطراف آن بوجود می آید.برعکس این بن نیز صادق است که هروقت یک میدان مغناطیسی دراطراف یک سیم ایجاد کنیم ، متناسب باتعداددورهای سیم پیچ، درآن جریان الکتریکی ایجاد می شود.

پس اگر شما ترانسفورماتوری با سیم پیچ اولیه ۱۰۰ دور و سیم پیچ ثانویه ۵۰ دوردرست کنیدو ولتاژ ۲۲۰ ولت متناوب به سیم پیچ اولیه وصل کنید ولتاژی به اندازه ۱۱۰ ولت متناوب درسیم پیچ ثانویه القا خواهدشد (دراثراین القا مقداری انرژی تلف مش وشود.) ترانسفورماتوری که تعداد سیم پیچ اولیه آن بیشتر از تعداد سیم پیچ ثانویه باشد،ولتاژ راکاهش می دهدو به آن ترانسفور ماتورکاهنده وترانسفورماتوری که تعداد دورهای سیم پیچ ثانویه آن بیشتراز تعداد دورهای سیم پیچ اولیه باشد،ترانسفور ماتورافزاینده می گویند. ترانسفورماتورها مهمترین علتی هستند که درخانه از برق متناوب به جای برق مستقیم استفاده می شود.چونکه برق مستقیم با استفاده ازترانسفورماتورتغییر نمی کند. ترانسفورماتورها دراندازه های کوچک یک در یک سانتی متر تا ابعاد بسیاربزرگ با هزارها کیلوگرم وزن بسته به مقدارولتاژ وجریانی که باید القا کنند ساخته می شوند.

دیود / LED:

دیود قطعه ای است که معمولاً ازیک ماده نیمه رسانا ساخته شده و جریان الکتریسیته را فقط در یک جهت هدایت می کند. هرجریانی دریک سیم برخلاف جهتی که دیود مشخص کرده است عبورکند، توسط دیود مسدود می شود. دیودها موارد استفاده بسیارزیادی دارند. برای مثال اکثراً دروسایلی که جریان متناوب رابه جریان مستقیم تبدیل می کنند مورد استفاده قرار می گیرند چون می توانند مانع عبور نیمی از جریان متناوب شوند. یکی از انواع مختلف دیود “دیود نورافشان” یا LED می باشد که معروف ترین ورایج ترین نوع دیود است برای اینکه در کامپیوتر ،تلویزیون ، یوپی اس (UPS) و بیشتر دستگاههای ایکتریکی مورد استفاده قرار گرفته است. یک LED نوعی دیود هست که طراحی شده تا وقتی جریان ازآن عبورمی کند دریک فرکانس مشخص شده نور بدهد. آنها بعنوان نشانگر وضعیت کامپیوتر، یوپی اس و وسایل الکترونیکی که با باتری کار می کنند بسیارموثر می باشند. آنها می توانند ساعتها و روزها روشن باقی بمانند چون با برق مستقیم کارکرده و نیاز به انرژی بسیار کمی برای روشن شدن دارند، گرمای تولید شده در آنها بسیارکم و عمر آنها زیاد بوده حتی اگر دائماً روشن باشند.

دیود یو پی اس

فیوز :

فیوز وسیله ای است که وقتی جریانی بیش ازحد از آن عبور کند برای محافظت اجزاء دیگر در مقابل خرابیهای احتمالی آن را قطع می کند. هر فیوز برای عبور مقدار جریان مشخصی ساخته شده است و تا زمانی که جریان مدار کمتر ازحد فوق نگاه داشته شود، فیوز این جریان را با کمی مقاومت از خود عبور می دهد ولی اگر در مدار، اتصال کوتاه و یا شدت جریان بیش ازحد مشخص شده برای فیوز ایجاد شود، فیوز می سوزد و جریان مدار را قطع می کند. فیوزها در اثر جریان زیاد می سوزند یا ذوب می شوند تا یک شکاف در مدار بوجود آید و وسایل دیگر از جریان زیاد، حفاظت شوند. پس از رفع ایراد، می توان فیوز سوخته را تعویض و یک فیوز جدید جایگزین آن کرد. تمام فیوزها برپایه حد جریان عبوری از آنها (قبل ازآنکه بسوزند) طبقه بندی می شوند.

 

این مطالب را به شما پیشنهاد می کنیم: