افزایش عمرباتری یوپی اس- نحوه ی کالیبراسیون باتری

نحوه ی انجام کالیبراسیون باتری یوپی اس


یکی از مهمترین کارهایی که برای افزایش عمر باتری یو پی اس انجام می دهند کالیبراسیون باتری آن است. کالیبراسیون باتری یوی اس را بیش از دو بار در سال انجام ندهید زیرا نتیجه ی معکوس خواهد داشت. باتری های مورد استفاده در یو پی اس


 Smart-UPS به طور عادی، از طریق نرم افزار، کارت مدیریت شبکه یا صفحه LCD، زمان اجرا را برآورد می کند. این زمان اجرا بستگی به بار متصل، شارژ باتری و سن باتری شما دارد. تعویض باتری فرسوده ی یو پی اس
دو نوع کالیبراسیون وجود دارد:Manualو  User Commanded


User Commanded


این روش ترجیحی برای همه Smart-UPS ها به جز مدل های مبتنی بر SU (IE: SU700NET) می باشد.
کالیبراسیون از Power Chute Business Edition، کارت شبکه مدیریت، یا صفحه LCD یو پی اس (اگر مجهز است)شروع می شود.
اطمینان حاصل کنید که بار نرمال متصل است
قبل از آغاز کالیبراسیون اطمینان حاصل کنید که باتری 100٪ شارژ شده است.
برای بهترین نتایج، بار باید بیش از 30٪ باشد.
یو پی اس باتری را تخلیه می کند، سپس دوباره شارژ می شود
کالیبراسیون نباید متوقف شود تا نتایج واقعی به دست آید.دلیل چشمک زدن چراغ باتری یوپی اس apc

 

کالیبراسیون دستی:

 

 هر زمان که کالیبراسیون User Commanded امکان پذیر نیست، میتوان از این روش استفاده کرد
نرم افزار Power Chute را متوقف کنید و کابل ، USB یا Ethernet را جدا کنید.
باید حداقل 30٪ بار در UPSاین روش بهیوپی اس متصل شود، و این بار نمی تواند بیش از  5٪  +/- نوسان کند.
بارگیری غیر بحرانی را به UPS متصل کنید  و سپس UPS را به باتری متصل کنید و آن را از برق جدا کنید
به دستگاه اجازه دهید تا از باتری استفاده کند تا زمانی که کاملا خاموش شود. بار اتصال به یو پی اس کاهش خواهد یافت.روش های موثر در افزایش عمر باتری
اگر بار حداقل 30٪ نیست یا کالیبراسیون قبل از اینکه UPS بار را کاهش داد به اتمام برسد، کالیبراسیون کار نخواهد کرد.
یو پی اس را دوباره به پریز برق وصل کنید و آن را شارژ کنید (ترجیحا خاموش)

مطلب بیشتر:

تعمیر یو پی اس

آموزش

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!